Opšti uslovi korišćenja cPanel Hosting usluge

Predmet
Član 1.

Ovim Opštim uslovima utvrđuju se uslovi za korišćenje CPanel Hosting usluge Usluge čiji je pružalac "Društvo za projektovanje i izgradnju informacionih sistema YUNET INTERNATIONAL d.o.o. Beograd", iz Beograda, Ul. Dubrovačka br. 35/III, matični broj: 07789815 (u daljem tekstu: “Provajder”).

 

Opšte odredbe
Član 2.

Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu dana _______________.

Ovi opšti uslovi čine sastavni deo korisničkog ugovora (u daljem tekstu: "Ugovor") i primenjuju se na sve korisnike CPanel Hosting usluge (u daljem tekstu: "Usluga").

U slučaju da se odredbe Ugovora razlikuju od odredaba ovih Opštih uslova, primenjivaće se odredbe Ugovora.

U slučaju da Ugovorom i ovim Opštim uslovima nisu regulisani pojedini odnosi između Provajdera i korisnika Usluge, ti odnosi će biti regulisani u skladu sa relevantnim propisima Republike Srbije.

U slučaju spora Provajdera i pravnih lica ili preduzetnika koji nastane u vezi sa ovim Opštim uslovima ili Ugovorom, nadležan će biti Privredni sud u Beogradu. U slučaju spora Provajdera i fizičkih lica koji nastane u vezi sa ovim Opštim uslovima ili Ugovorom, nadležan će biti Prvi osnovni sud u Beogradu.

 

Definicije ključnih pojmova
Član 3.

"CPanel Hosting" podrazumeva uslugu kojom Provajder omogućava Korisniku da  kreira  email  naloge i postavi  svoju  Internet  Prezentaciju  na  server  Provajdera i  time ih  učini dostupnim 24 časa dnevno preko Interneta. Serveri Provajdera na kojima se nalazi cPanel hosting su smešteni u jednom od Data Centara Provajdera.

"Internet Prezentacija" podrazumeva kolekciju povezanih internet stranica koja može da sadrži tekst, zvuk, slike ili video zapise, a do koje se može doći putem Interneta, bilo korišćenjem internet adresa (URL-ova) sa zajedničkim nazivom domena, bilo preko IP-adrese.

"Server" je računar, są svojim resursima (prostor na hard disku, memorija, internet link i slično) koji je u stalnoj vezi s Internetom i koji se nalazi kod Provajdera.

"Internet" predstavlja globalnu informativno-računarsku mrežu zasnovanu na IP-protokolu.

"URL" predstavlja identifikator – adresu sadržaja na Internetu.

"HTTP" je protokol aplikativnog nivoa koji služi kao osnova za razmenu informacija između računara i web server povezanih na Internet.

"Web server" je server na kome se nalaze internet prezentacije.

"Elektronska pošta" predstavlja Internet servis koji omogućava razmenu tekstualnih poruka i fajlova između korisnika koji imaju e-mail nalog i vezu sa Internetom.

"E-mail nalog" predstavlja fizičku lokaciju na koju se isporučuje elektronska pošta, sa pripadajućim identifikatorom u formi KorisničkoIme@InternetDomen.

"Alias za e-mail" predstavlja alternativnu (virtuelnu) adresu elektronske pošte za istu fizičku lokaciju isporuke elektronske pošte.

"Hosting resurs" se odnosi na sistemski (softver, hardver i ostala infrastruktura) i ljudski resurs.

"Sistemski resurs" je bilo koji tehnički resurs na strani provajdera koji je neophodan da bi se obezbedio smeštaj (hosting) i  adekvatno  funkcionisanje  Internet  prezentacije  korisnika  i pripadajućih  email  naloga  (prostor  na disku,  količina prenetih podataka, broj e-mail naloga i slično).

"Backup" je rezervna kopija svih podataka korisnika na strani  Internet  Provajdera  koja se koristi za restauriranje ispravnog stanja Internet prezentacije u slučaju hardverskog otkaza.

"Baza  podataka"  je  organizovan  skup  podataka  Korisnika  smeštenih  na  Serveru  YUneta  kojima  se  pristupa korišćenjem SQL jezika.

"Proxy server" je posrednik ili tunel za saobraćaj između dva servera.

"Filesharing" je deljenje i distribuiranje podataka putem peer to peer mreže, BitTorrenta i file hosting servisa.

"Hosting usluge" su sve usluge provajdera  koje Korisniku  omogućavaju  smeštaj,  prikazivanje  ili dostupnost  nekog sadržaja, a neki od tipova hosting usluga su: parking domena, web hosting odnosno shared hosting, virtuelni serveri, namenski serveri, server housing, telehousing i drugo.

"FTP nalog" je skup parametara potrebnih za pristup korisnika Serveru YUneta, koji se koristi za izmenu sadržaja Internet Prezentacije korišćenjem FTP protokola.

"Logovanje" je postupak identifikacije i autorizacije korisnika.

"Username"  podrazumeva identifikator  Korisnika  pomoću  kojeg  se  on  loguje  na  kontrolni  panel  svoje  Internet prezentacije i ažurira sadržaj svoje Internet Prezentacije korišćenjem FTP protokola.

"Log fajl" je fajl koji sadrži podatke o značajnim događajima vezanim za Internet Prezentaciju korisnika.

"HTML  fajl"  je  fajl  koji  sadrži  tekst  i  posebne  kodove  za  definisanje  izgleda  i  sadržaja  jedne  stranice  Internet Prezentacije  Korisnika  i posetiocima  Internet  Prezentacije  omogućava  određen  vid  interaktivne  komunikacije  na osnovu  unošenja  određenih  podataka  od strane  posetilaca  u samu  Internet  Prezentaciju  i/ili uvid i preuzimanje određenih podataka sa Internet Prezentacije od strane posetilaca.

"Zahtev za pružanje usluge" - Registracioni formular koji popunjava Korisnik.

 

Nastanak ugovornog odnosa i izmene Ugovora
Član 4.

Ugovor je zaključen u momentu kada Provajder odobri Zahtev za pružanje usluge koji je popunio Korisnik.

Izmene i dopune Ugovora su moguće jedino uz pisanu saglasnost obe ugovorne strane, u pisanoj formi, kao aneks Ugovora.

 

Izmena Cenovnika i ostalih uslova u vezi sa korišćenjem usluge
Član 5.

Provajder zadržava pravo da jednostrano izmeni Cenovnik i ostale uslove u vezi sa korišćenjem Usluge, u skladu sa zakonom.

Provajder je dužan da obavesti korisnika o nameri promene cenovnika i/ili ostalih uslova pismeno, poštom ili elektronskim putem, najkasnije mesec dana pre stupanja na snagu novih cena i/ili uslova.

Ako se najavljenim izmenama bitno menjaju cenovnik i/ili ostali uslovi na njegovu štetu, Korisnik ima pravo da pisanim putem obavesti Provajdera da raskida ugovor i to do dana stupanja na snagu tih izmena.

Ako u navedenom roku Korisnik ne obavesti Provajdera o raskidu ugovora, smatraće se da je Korisnik sa ovom izmenom saglasan.

 

Obaveze Provajdera
Član 6.

Provajder se obavezuje da:

 1. omogući Korisniku da na Server Provajdera postavi svoju Internet Prezentaciju;
 2. omogući neprekidnu vezu Internet Prezentacije Korisnika s Internetom, a u okviru propisanih limita, svojih kapaciteta i tehničkih mogućnosti, u skladu sa izborom Korisnika naznačenog u Zahtevu za pružanje usluge;
 3. obavi registraciju domena za Korisnika, na njegov/njen zahtev, u skladu s propisima, uz naknadu propisanu Cenovnikom Provajdera;
 4. po otvaranju hosting paketa, Korisniku inicijalno definiše FTP parametre za ažuriranje prezentacije, kao i da omogući Korisniku pristup statistikama posećenosti Internet Prezentacije;
 5. Korisniku odredi username prilikom potpisivanja Zahteva za zaključenje Ugovora, na osnovu njegovog predloga, a ako odabrani username već postoji da ponudi korisniku drugi username;
 6. dostupnost neće biti manja od 99% na godišnjem nivou;
 7. ne postavlja neopravdana ograničenja za broj posetilaca i korisnika web prezentacije ili količinu sadržaja koji  Korisnik  može  da  postavi  na  svoju  web  prezentaciju,    niti da dodatno  naplaćuje uvećanu  upotrebu prostora i protoka za pakete koji ove resurse imaju neograničene, pod uslovom da Korisnik koristi Servise u skladu sa ovim Opštim uslovima;
 8. obezbedi upotrebu neograničenog broja domena registrovanih preko Provajdera, po važećim uslovima;
 9. za domene  koji nisu registrovani  preko Provajdera,  a Korisnik  želi da ih “parkira” na serverima  Provajdera, obezbedi korišćenje dodatnih eksternih domena pod važećim uslovima.

Provajder će započeti sa ispunjenjem obaveza iz stava 1. ovog člana, tek kada od Korisnika primi naknadu za inicijalno uključivanje, odnosno naknadu za prvu godinu korišćenja ako Korisnik želi da hosting plaća na godišnjem nivou, u skladu sa važećim Cenovnikom.

 

Ograničenje odgovornosti Provajdera
Član 7.

Provajder nije dužan da Korisniku kreira pojedinačne e-mail naloge u okviru zakupljenog hosting plana, niti da obezbedi Internet Prezentaciju Korisnika, kao ni da na njoj vrši bilo kakve intervencije i prilagođavanja.

Provajder  nije  odgovoran  za  eventualna  zagušenja,  kašnjenja  ili greške  u funkcionisanju  Interneta  na koje objektivno ne može da utiče.

Provajder ni na koji način ne odgovara za sadržinu, izgled, namenu i funkcionisanje Internet Prezentacije Korisnika, a posebno ne za  poslovne  rezultate  i  posledice  koje su posledica  korišćenja  Internet  Prezentacije,  kao  ni  za  tačnost informacija i drugih materijala koje Korisnik primi od trećih lica - posetilaca Internet Prezentacije.

Provajder ne odgovara za punovažnost i izvršenje Ugovora koje posredstvom  svoje Internet   Prezentacije Korisnik eventualno zaključi sa trećim licima.

Provajder ne odgovara za sigurnost Internet Prezentacije Korisnika u smislu njene nepovredivosti od strane trećih lica na Internetu i prava pristupa Internet Prezentaciji trećih lica na Internetu, kao ni za eventualne štete koje mogu da budu pričinjene Internet Prezentaciji ili Korisniku od strane trećih lica na Internetu.

Backup koji Provajder obezbeđuje je namenjen za svrhe eventualne havarije i ne treba očekivati da kopije vraćenih podataka Korisnik može preuzeti lično.

 

Obaveze Korisnika
Član 8.

Korisnik je dužan da:

 1. na ime korišćenja usluge Provajderu isplati naknadu na način predviđen ovim Opštim uslovima;
 2. Provajdera u pisanoj formi obavesti o svim bitnim izmenama, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 3 dana od dana nastupanja tih izmena, a naročito kada se radi o izmenama podataka koji se unose u Zahtev za pružanje usluge, ili o izmenama drugih podataka koji su neophodni za uspešnu komunikaciju Provajdera i Korisnika, a koje nastupe posle zaključenja korisničkog ugovora;
 3. Uslugu koristi u skladu sa Ugovorom, ovim Opštim uslovima, zakonom i drugim propisima Republike Srbije.

 

Naknada za korišćenje Usluge i način plaćanja
Član 9.

Na ime korišćenja Usluge, korisnik je obavezan da Provajderu isplati naknadu koju čini:

 1. iznos mesečne ili godišnje naknade;
 2. iznos naknade koji se odnosi na korišćenje resursa koji nisu uključeni u izabrani korisnički paket.

Visina naknada iz stava 1. ovog člana određuje se u skladu sa važećim Cenovnikom usluga koje pruža Provajder na dan zaključenja korisničkog ugovora, a koji je dostupan na internet stranici: http://yunethosting.com/hosting/cpanel.html.

Pravna i fizička lica, u slučaju da je obračunski period godinu dana, plaćanje naknade za Uslugu vrše u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema računa i to unapred za ceo obračunski period.

Fizička lica, u slučaju da je obračunski period mesec dana, plaćanje naknade za Uslugu vrše u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema računa i to unapred za ceo obračunski period.

Pravna lica, u slučaju da je obračunski period mesec dana, plaćanje naknade za Uslugu vrše u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema računa i to po proteku obračunskog perioda.

 

Naknada za korišćenje dodatnih resursa
Član 10.

Provajder će definisati dozvoljene resurse svakog korisničkog paketa pojedinačno, a ako je bilo koji resurs veći od dozvoljenog i uključenog, Provajder će Korisniku fakturisati dodatne resurse u skladu sa važećim Cenovnikom.

U slučaju iz stava 1. ovog člana Provajder je dužan da bez odlaganja Korisniku omogući uvid u zauzeće i

iskorišćenost zakupljenih resursa kao i da ga obavesti o dodatnom iznosu naknade koju je Korisnik dužan da plati zbog povećanog prostora ili protoka podataka u vezi njegove Internet Prezentacije u toku tog meseca.

Uz obaveštenje iz stave 2. ovog člana Provajder će Korisniku dostaviti novu profakturu-račun sa dodatnim iznosom.

Ako Korisnik u roku od 7 (sedam) dana od prijema dodatnog računa-profakture iz stava 3. ovog člana ne plati Provajderu dodatni iznos naknade, Provajder ima pravo da, uz prethodno obaveštenje Korisniku, izvršenje svojih obaveza suspenduje dok Korisnik ne izvrši plaćanje, a može raskinuti korisnički ugovor u skladu sa odredbama ovih opštih uslova.

 

Način korišćenja Usluge
Član 11.

Sadržaj, izgled, namenu, funkcionisanje i ažuriranje Internet Prezentacije Korisnik samostalno određuje poštujući uslove koji su predviđeni Ugovorom, Opštim uslovima, zakonima i drugim relevantnim propisima.

Provajder se  obavezuje da, u skladu sa Ugovorom i ovim Opštim uslovima, iskoristi sva razumno raspoloživa  sredstva da Korisniku obezbedi skladišni prostor i protok podataka neophodan  za normalno  funkcionisanje  njihovih  web  prezentacija,  pod  uslovom  da  Korisnik  koristi  servis  u  skladu  sa  ovim Uslovima.

Provajder će koristiti mehanizme za zaštitu svojih Korisnika i sistema od zloupotrebe.

Ova Usluga je namenjena prevashodno Korisniku web prezentacije koji dolaze iz sektora malog i porodičnog biznisa, i ne podržava kontinuirane potrebe velikih korporacija sa potrebama ili aplikacijama za koje je pogodniji drugi tip hosting usluge.

Hosting paketi omogućavaju da se u potpunosti iskoriste predviđeni resursi prostora i protoka koji su na raspolaganju odgovarajućem paketu, ipak postoje određene situacije u kojima resursi mogu biti korišćeni u meri koja prevazilazi raspoloživi propusni opseg hosting paketa.

Proovajder će nastojati da obezbedi dodatne resurse Korisnicima koji svoje web prezentacije koriste u skladu sa ovim Opštim uslovima. 

Da bi obezbedio konstantno kvalitetnu uslugu svakom Korisniku, Provajder će implementirati zaštitne mehanizme kako bi se sistem zaštitio od nekontrolisanog korišćenja resursa od stane pojedničanih prezentacija i njihovog štetnog uticaja na sistem i ostale korisnike.

Ograničenje u funkcionisanju e-maila na cPanel hostingu odnosi se na broj poslatih poruka po domenu po satu i taj broj je ograničen na 200.

 

Zabranjeno korišćenje Usluge
Član 12.

Korisnik ne sme prilikom korišćenja Usluge postupati protivno zakonima i drugim propisima Republike Srbije, odredbama ovih Opštih uslova i Ugovora.

Zabranjenim ponašanjem Korisnika naročito se smatra svako ponašanje:

 1. kojim se vrši krivično delo ili privredni prestup;
 2. kojim se vrši povreda prava intelektualne  svojine;
 3. kojim se vrši delo nelojalne konkurencije;
 4. kojim se povređuju nečija lična prava;
 5. kojim se vrši povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti prava potrošača;
 6. distribucija nezatraženih (SPAM) poruka putem E-maila ili USENET konferencija;
 7. korišćenje servisa za neovlašćeni pristup;
 8. zadobijanje kontrole ili menjanje podataka mreža, sistema ili drugih korisnika Interneta;
 9. bilo koje sprečavanje ili otežavanje normalnog rada VS Platforme, pripadajućih sistema, servisa za ostale korisnike kao i Internet linka Provajdera;
 10. Korišćenje cPanel hosting servisa koje može da ugrozi ostale korisnike servera, a naročito:
 • korišćenje hosting naloga audio ili video streaming-a,
 • upotreba dinamičkih (PHP I drugih) programskih skripti na serverima YUneta koje se izvršavaju duže od maksimalnih 60 sekundi po jednom pokretanju.  Izvršavanje  programskih  skripti  koje  rade  duže  od 60 sekundi će se automatski obustavljati, a ako se ponavljaju u dužini od 60 sekundi mogu da dovedu i do privremenog obustavljanja ili okončanja korišćenja naloga. Ako postoje skriptovi Korisnika koji moraju da se izvršavaju duže od 60 sekundi, i kritični su za funkcionisanje prezentacije, Korisnik treba da se konsultuje sa Provajderovim timom tehničke podrške u cilju pronalaženja adekvatnog rešenja,
 • korišćenje SQL upita u programskim skriptovima za čije je izvršavanje potreban neproporcionalno veliki deo memorijskih i procesorskih resursa servera baze podataka,
 • korišćenje hosting naloga za proksiranje (prosleđivanje) saobraćaja sa jednog servera na drugi,
 • filesharing aktivnosti koje uključuju korišćenje peer-to-peer protokola i mreža (BitTorrent, Ed onkey, DC++ programa, kao i drugih programa, protokola i mreža slične namene),
 • izdavanje resursa Usluge, hostovanje prezentacija, domena i email adresa trećim licima suprotno ovim Opštim uslovima i korisničkim ugovorom.

U većini slučajeva, korisnička prezentacija biće u stanju da podrži onoliko saobraćaja koliko Korisnik može legitimno da ostvari. Provajder zadržava pravo da ograniči resurse kada je neophodno sprečiti negativan uticaj na druge Korisnike, ali se obavezuje da neće suspendovati sajt dokle god je server u stanju da održi promet bez negativnog efekta na ostale korisnike.

U slučaju sumnje da korisnik svesno ili nepažnjom postupa protivno odredbama ovih Opštih uslova, zakonima i propisima Republike Srbije, Provajder će o tome u pisanoj formi obavestiti korisnika i odrediti mu rok u kome treba da prekine aktivnosti koje predstavljaju zabranjeno ponašanje. Ako korisnik u navedenom roku ne prekine aktivnosti koje su zabranjene ili ih nakon toga ponovi, Provajder zadržava pravo da jednostrano suspenduje korisnički ugovor na neodređeno vreme ili da ga, bez ostavljanja raskidnog roka, raskine. U tom slučaju, Provajder neće snositi nikakve troškove niti će biti odgovoran za naknadu štete korisniku, a korisnik će biti dužan da Provajderu nadoknadi sve do tada nastale troškove i dospele obaveze na ime korišćenja Usluge, preostale mesečne iznose na ime korišćenja Usluge do kraja važenja korisničkog ugovora, kao i štetu koja nastane takvim njegovim ponašanjem. Svu štetu koja nastane trećim licima usled ovakvog ponašanja korisnika, snosiće korisnik.

 

Čuvanje suspendovanih sajtova
Član 13.

Provajder se obavezuje da će sajtove koji su suspendovani zbog razloga koji su navedeni u članu 11. ovih Opštih uslova, čuvati 60 dana od trenutka suspenzije, a po isteku tog roka zadržava pravo da bez prethodnog upozorenja sadržaj sajta i kopije backupa trajno obriše sa svojih servera.

 

Ustupanje korisničkog odnosa i pristupanje korisničkom odnosu
Član 14.

Jedna ugovorna strana može svoja prava i obaveze po osnovu korisničkog ugovora preneti na treće lice, samo uz pisanu saglasnost druge ugovorne strane.

Treće lice može pristupiti korisničkom ugovoru, samo uz pisanu saglasnost obe ugovorne strane.

 

Komunikacija između Provajdera i korisnika
Član 15.

Komunikacija između Provajdera i korisnika vršiće se isključivo u pisanoj formi, što uključuje i komunikaciju putem elektronske pošte.

 

Važenje i prestanak ugovornog odnosa
Član 16.

Korisničkim ugovorom se definiše period važenja korisničkog ugovora.

U slučaju da korisnik ne dostavi Provajderu pisani otkaz pre isteka definisanog perioda trajanja ugovornog odnosa, ugovor će se automatski produžiti na period koji je isti kao i prethodno ugovoreni.

Provajder i korisnik mogu sporazumno raskinuti korisnički ugovor pisanim sporazumom.

Provajder i korisnik imaju pravo da raskinu korisnički ugovor u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza jedne strane, slanjem pisanog obaveštenja 30 (trideset) dana pre raskida (otkazni rok).

Osim toga, Provajder i korisnik mogu jednostranom pisanom izjavom raskinuti korisnički ugovor i u ostalim slučajevima, na način predviđen Opštim uslovima ili korisničkim ugovorom.

U svim slučajevima raskida korisničkog ugovora, bez obzira na osnov, korisnik je dužan da prethodno izmiri sve dospele a neizmirene novčane obaveze prema Provajderu kao i da u roku od 7 (sedam) dana od dana raskida plati Provajderu iznos jednak zbiru preostalih mesečnih ili godišnjih naknada, za preostali period važenja ugovora.

 

© 2017 YUnet Hosting. All rights reserved.